Καλώς ήλθατε στο ιστολόγιό μας...

Στο ιστολόγιο αυτό γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν με αδρές γραμμές τα θεμελιώδη στοιχεία και τα βασικά συμπεράσματα της επιστήμης της Ψυχολογίας ταξινομημένα σε επιμέρους ενότητες. 
 Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αναλυτική και ταξινομημένη παρουσίαση των επιμέρους κατηγοριών ή περιπτώσεων της κάθε ενότητας, όπως και στην πλήρη και εύστοχη απόδοση των ορισμών τους, ενώ αποφεύχθηκε η διεξοδική, λεπτομερειακή ανάλυσή τους, ώστε να δίνεται κυρίως η δυνατότητα στον αναγνώστη να έχει εύκολα μια πλήρη και σαφή εικόνα των θεμάτων που εξετάζει αυτή η επιστήμη...

 Για τον λόγο αυτό υπάρχουν οι 6 ενότητες παραπλεύρως, στις οποίες αναλύονται διάφοροι τομείς αυτής της επιστήμης. 

Η βασική βιβλιογραφία με την οποία ξεκίνησε η συγγραφή αυτού του πονήματος είναι η εξής:
1.       Ι. Παρασκευόπουλου, Ψυχολογία ατομικών διαφορών, Αθήνα 1994
2.       Ι. Παρασκευόπουλου, Κλινική ψυχολογία, Αθήνα 1988.
3.       Ι. Παρασκευόπουλου, Εξελικτική Ψυχολογία, Αθήνα
4.       Ε. Δημητρόπουλου – Ο. Κουλούρη-Αντωνοπούλου, Παιδαγωγική Ψυχολογία, εκδ. Έλλην, Αθήνα 2003
5.       Ε. Κοιλάδη, Γνωστική Ψυχολογία και Νευροεπιστήμη, Αθήνα 2002
6.       Κ. Μπασέτα, Ψυχολογία της μάθησης, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2002
7.       Παιδαγωγική-Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια-Λεξικό, εκδ. Ελληνικά Γράμματα